ấu trùng tôm he

Ương nuôi ấu trùng tôm he Nhật Bản

1. Chuẩn bị nước thả ấu trùng (nauplius) Nước được cấp trước khi thả ấu trùng tôm he 1 ngày, khoảng 1/2 dung tích bể. 2. Mật độ từ 90 – 130 ấu trùng/lít 3. Thuần hóa, xử lý và thả ấu trùng Cân bằng các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ muối…) giữa …

Ương nuôi ấu trùng tôm he Nhật Bản Đọc Tiếp »