phân biệt tôm càng

13/04/2014
tôm càng xanh

Cách phân biệt tôm càng xanh đực, cái

Khi tôm chưa thành thục hoàn toàn: tôm đực có lỗ sinh dục ở gốc đôi chân bò thứ 5, tôm cái có lỗ sinh dục […]
Cửa Hàng