Articles for tag: cá tai tượng, farmvina, kỹ thuật, nuôi cá, nuôi cá tai tượng

nuôi cá tai tượng

Kỹ thuật nuôi cá tai tượng cần biết

Tại Việt Nam cá tai tượng phân bố tự nhiên ở sông Đồng Nai, khu vực La Ngà. Trên thế giới cá tai tượng có ở Borneo, đảo Sumatra (Indonesia), Thái Lan, Campuchia, Lào. I. Đặc điểm sinh học: Môi trường sống: Cá tai tượng sống ở ao hồ, đầm nước ngọt, cá có cơ quan ...