Chuyên Mục Về: Cá tai tượng, Kỹ thuật nuôi cá, T (Cá tầm, tai tượng, trắm, trê)

nuôi cá tai tượng

Kỹ thuật nuôi cá tai tượng cần biết

Tại Việt Nam cá tai tượng phân bố tự nhiên ở sông Đồng Nai, khu vực La Ngà. Trên thế giới cá tai tượng có ở Borneo, đảo Sumatra (Indonesia), Thái Lan, Campuchia, Lào. I. Đặc điểm sinh học: Môi trường sống: Cá tai tượng sống ở ao hồ, đầm nước ngọt, cá có cơ quan ...