14/04/2014
quản lý tôm thẻ chân trắng

Quản lý tôm thẻ chân trắng để tránh tổn thất

Tôm thẻ chân trắng (P. vannamei) đang được nuôi thương phẩm ở một số địa phương như Quãng Ninh, Hà Tỉnh, Phú Yên, Bạc Liêu, Cà […]
Cửa Hàng